ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
772 فمتوسکندلیزر در کارگزاری Myoring قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1393/09/10
771 فمتوسکندلیزر در DALK قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1393/09/10
770 فمتوسکندلیزر در کارگزاری Keraring قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1393/09/10
769 فمتوسکندلیزر در ALK قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1393/09/10
768 فمتوسکندلیزر در جراحی کاتاراکت قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1393/09/10
757 انواع دستگاه های فمتوسکندلیزر قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1393/09/10